Abschluss Workshop 2018

10° Quilombo Cultural 2019

   Photos by   Manuel Schaffernak

1/2

RESPEKT – HARMONIE – RHYTHMUS – BALANCE – MUSIK – KÖRPERSPRACHE – KULTUR – AKROBATK – KRAFT

Centro Cultural Senzala de Capoeira Graz